Teens

Es treballarà per tal que l´alumne/a pugui desenvolupar les 5 habilitats: grammar/vocabulary, reading, writing, speaking i listening. El curs es dividirà en tres trimestres i els alumnes realitzaran un examen al final de cada trimestre per avaluar com s´han assolit els objectius. A més, es realitzaran també tasques i projectes que complementaran el temari treballat a classe.

Els cursos disponibles són:

  • Teens 1
  • Teens 2