IINFORMACIÓ

Informació Cursos 2022-2023

 

Avís Legal

Condicions d’ús del web de L’Aula9

Aquest lloc web conté tant materials preparats per L’Aula9 com per terceres parts i amb fins únicament informatius. El visitant i l’usuari han de tenir en compte que aquests materials poden no reflectir la informació més recent sobre els productes o serveis. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

Els enllaços que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs ia altres pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals L’Aula9 no exerceix cap tipus de control. L’Aula9 no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest lloc web tampoc implica que L’Aula9 recomani o aprovi els seus continguts.


Limitació de responsabilitat

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. L’Aula9, els seus col·laboradors i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions que poguessin patir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través de la mateixa. Tampoc aquests podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

L’Aula9 vetlla perquè el codi font del seu lloc web estigui absent de línies de programació malignes (virus) que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers del visitant o usuari d’aquest lloc web, tot i que no pot garantir que tercers (hackers) el manipulin sense consentiment. En conseqüència, L’Aula9 no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari oa tercers.


Protecció de dades

La informació que rep L’Aula9 dels usuaris d’aquest lloc web, a través de l’enviament de correus electrònics o formularis és tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de consultes, aquesta informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejades; i en el supòsit de la tramesa de formularis curriculars, a fi de dur a terme la selecció de candidats. La informació rebuda no és utilitzada per a cap altra finalitat.


Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació d’aquests serveis, L’Aula9 precisa recaptar de l’usuari determinades dades que es consideren imprescindibles. Durant el procés de recollida de les dades, l’usuari serà informat del caràcter necessari dels mateixos. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d’aquests serveis.

En relació amb les dades obtingudes en la forma prevista en els apartats anteriors, l’usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a L’Aula9 a l’adreça de correu laula9 @ laula9.com. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

Linkinhome guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats complint aquests deures d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.


Informació

Verònica Caparrós Moreno

Domicili social: C/ Verneda, 23. 17160. Anglès (GIRONA).

Telèfon: (+34) 972 42 39 70.

Email: laula9 @ laula9.com


Copyright ©. Tots els drets reservats

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, entre d’altres: textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de Linkinhome o, si escau, dels seus llicenciats, que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar.

En particular, però sense limitar la generalitat de l’obligació de l’usuari expressada en el paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació , per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats si intervé l’autorització expressa de L’Aula9 i sempre que es faci referència explícita a la titularitat d’aquest dels indicats drets de propietat intel·lectual.

Queda així mateix prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest lloc web i dels serveis en ella continguts, així com realitzar, respecte a tot o part de tals programes, qualssevol dels actes d’explotació referits en el paràgraf anterior. El visitant o usuari del lloc web s’haurà d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats o allotjats al servidor